Ενημέρωση για την Επιστροφή της καταργηθείσας κράτησης 1% υπέρ Τ.Π.Δ.Υ.

Εκτύπωση
Κατηγορία: Δελτία Τύπου Δημοσιεύτηκε στις Τετάρτη, 17 Απριλίου 2024

megaro1 2 thumb large

Σε συνέχεια πολλών ερωτημάτων συναδέλφων μας σας ενημερώνουμε για τα κάτωθι:

α) με τον Νόμο 3986 ΦΕΚ Α΄152/1.7.2011, ¨Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015¨ και με το άρθρο 38 παρ.2 περ. β καθιερώθηκε ειδική εισφορά των ασφαλισμένων του Ταμείου Πρόνοιας των Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ) πέραν των προβλεπομένων, υπέρ του Ταμείου Πρόνοιας των Δημοσίων Υπαλλήλων. Η εισφορά αυτή υπολογίζεται σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί των τακτικών αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων όλων των δικαιούχων υπαλλήλων του Ταμείου..

β) με τον Νόμο 4997 ΦΕΚ Α 219/25.11.2022, ¨Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις.¨ και με το άρθρο 84 παρ.1 περ. α, καταργήθηκε η παραπάνω ειδική εισφορά ένα τοις εκατό(1%) υπέρ του Ταμείου Πρόνοιας των Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ), από τις 25/11/2022, ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου.

γ) η σχετική εγκύκλιος 125551/27.12.2022 (ΑΔΑ:Ψ3ΤΙ46ΜΤΛΚ-ΘΘ1) της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η οποία γνωστοποιεί σε όλες τις Οικονομικές Υπηρεσίες του Δημοσίου την διακοπή της ανωτέρω κράτησης (1% υπέρ ΤΠΔΥ), εκδόθηκε με διακριτή καθυστέρηση από την ψήφιση του Ν.4997/2022, ήτοι στις 27/12/2022 και συνεπώς εξαιτίας του γεγονότος ότι η μισθοδοσία στους Δημοσίους Υπαλλήλους, καταβάλλεται προκαταβολικά στο τέλος του προηγούμενου μήνα του μήνα μισθοδοσίας τους, η κράτηση 1% υπέρ Τ.Π.Δ.Υ. πιθανόν να παρακρατήθηκε και να αποδόθηκε κανονικά στο Τ.Π.Δ.Υ. παρόλο που είχε καταργηθεί, για το χρονικό διάστημα από την 25-11-2022 και σίγουρα έως 31/12/2022, αλλά πιθανότατα και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα αν δεν ανταποκρίθηκαν έγκαιρα οι υπηρεσίες μισθοδοσίας.

δ) Η σχετική εγκύκλιος 44/2023 (Α.Π. 408939/30-08-2023) του e-ΕΦΚΑ, ¨Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών σε δικαιούχους ασφαλισμένους που απασχολούνται στο δημόσιο τομέα με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου…¨, παρέχει οδηγίες για τη διεκπεραίωση αιτήσεων επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών κύριας σύνταξης, μισθωτών ασφαλισμένων και εργοδοτών του Δημοσίου Τομέα, οι οποίες έχουν καταβληθεί στο Δημόσιο έως 31/12/2016 και στον e-Ε.Φ.Κ.Α. από 1/1/2017 και εφεξής, και αφορούν σε χρονικό διάστημα έως 31/12/2019, και συνεπώς καμία σχέση δεν έχει με την αιτούμενη επιστροφή αχρεωστήτως της καταβληθείσας ειδικής εισφοράς ένα τοις εκατό(1%) υπέρ ΤΠΔΥ.

ε) επιπρόσθετα για απαιτήσεις μισθωτών ασφαλισμένων και εργοδοτών, κατά το μέρος που αφορούν στους λοιπούς κλάδους ασφάλισης (επικουρικής ασφάλισης, υγειονομικής περίθαλψης και εφάπαξ παροχών), καθώς επίσης και για τις αιτήσεις (ασφαλισμένων και εργοδοτών) που αφορούν στο χρονικό διάστημα από 1/1/2020 και εφεξής, κατά το οποίο έχει εφαρμογή η Α.Π.Δ. Δημοσίου, θα δοθούν οδηγίες όπως αναφέρεται στην ανωτέρω εγκύκλιο (44/2023), με νεότερη εγκύκλιο του e-ΕΦΚΑ.

στ) τέλος σας γνωρίζουμε ότι, εφόσον κατά το χρόνο χορήγησης του εφάπαξ βοηθήματος από το πρώην Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων, δεν αποδεικνύεται η καταβολή της οριζόμενης στην παράγραφο 2β) του άρθρου 38 του Ν.3986/2011 (Α΄ 152) ειδικής εισφοράς ένα τοις εκατό (1%)των ασφαλισμένων υπέρ του Ταμείου, το ποσό της εισφοράς παρακρατείται από το χορηγούμενο από το Τομέα εφάπαξ βοήθημα ή από την τυχόν επιστροφή των εισφορών.

Συμπερασματικά, κατά την άποψη μας η διακινούμενη, τις τελευταίες ημέρες, δήθεν επιστροφή του ένα τοις (1%) υπέρ ΤΠΔΥ και για χρονικά διαστήματα από 01/01/2016 έως και 31/12/2023, καμία νομική βάση δεν έχει.

Η μόνη βάση επιστροφής του ένα τοις εκατό (1%) υπέρ ΤΠΔΥ, αφορά μόνον στο χρονικό διάστημα από 25-11-2022 έως την ημερομηνία της διακοπής της εν λόγω κράτησης από την υπηρεσία μισθοδοσίας του κάθε ασφαλισμένου.

Για το Δ.Σ.

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

              ΣΑΒΒΑΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ                                                                                         ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΟΥ

Εμφανίσεις: 44